ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Naam: Ioana Merola
Handelend onder de naam: Copio
Adres: 3600 Genk, Wennel 31
Ondernemingsnummer: 0767.499.830
E-mailadres: io@copio.be
Telefoonnummer: +32 (0) 476 66 38 76

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestelling die door de klant (hierna: de “Klant”) worden geplaatst bij de ondernemer, zoals gespecifieerd in Artikel 1 (hierna: “Copio”). Voordat de overeenkomst wordt afgesloten, zullen de algemene voorwaarden aan de Klant getoond worden voor aanvaarding. De Klant kan enkel een bestelling plaatsen mits integrale aanvaarding van de algemene voorwaarden van Copio.

2.2 Copio behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie dewelke raadpleegbaar is op het moment van het plaatsen van bestelling zal van toepassing zijn.

Artikel 3. Het aanbod en bestellingen

3.1 Het aanbod van de producten en diensten geldt steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde goederen en diensten. Copio behoudt zich het recht voor te allen tijde het aanbod van bepaalde producten of diensten terug te trekken.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.

3.3 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Copio niet.

De Klant kan een bestelling plaatsen door de gewenste goederen en/of diensten toe te voegen aan het winkelmandje en vervolgens de bestelling af te rekenen. De bestelling zal pas voltooid zijn van zodra de Klant een bevestiging per e-mail ontvangt.

3.3 Copio is steeds gerechtigd om bestellingen geplaatst door een Klant te weigeren zonder enige motivering en zonder dat Copio enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen vermeld op https://copio.be/ zijn exclusief de verzendkosten. Copio is een kleine onderneming onderworpen aan de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting, ingevolge waarvan BTW niet toepasselijk is.

4.2 De verzendkosten voor bestellingen bedragen € 6,00.

4.3 De Klant kan een bestelling betalen middels de daartoe voorziene betaalmogelijkheden, zoals gespecifieerd in het bestelproces.

Artikel 5. Levering

5.1 Copio gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de verwerking van bestellingen en streeft ernaar de bestelling correct te bezorgen overeenkomstig de door de Klant gekozen leveringswijze:

  • Afhalen te 3600 Genk, Wennel 31;
  • Levering op een woonadres dat door de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

5.2 Indien de Klant beroep wenst te doen op de mogelijkheid om diens bestelling kosteloos af te halen op het adres vermeld in artikel 5.1, zal de Klant per e-mail of telefonisch een afspraak dienen te maken.

5.3  Indien de Klant opteert voor levering per post zal Copio, met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4.2 werd bepaald, de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Copio de Klant hiervan uiterlijk dertig dagen na het plaatsen van de bestelling in kennis stellen. In voormeld geval zal de Klant het recht hebben om diens bestelling kosteloos te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding. Copio zal de Klant terugbetalen binnen een termijn van tien werkdagen.

Artikel 6. Herroepingsrecht – retourneren van een bestelling

6.1 De bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing op Klanten die handelen in zijn hoedanigheid van consument in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.

6.2 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen een bestelling te herroepen of te retourneren. De Klant die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht meldt dit binnen voormelde termijn aan Copio door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.

6.3 De Klant dient zo snel mogelijk en uiterlijk veertien kalenderdagen na het uitoefenen van diens herroepingsrecht, de bestelling  terug te zenden in de originele verpakking en in perfecte staat, i.e. onbeschadigd, ongewijzigd, met prijskaartje of etiket intact. Indien Copio vaststelt dat de teruggezonden bestelling niet in perfecte staat is, heeft Copio het recht een vergoeding te vorderen voor de opgetreden waardevermindering.

6.4 Copio zal, uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de terugzending, het bedrag van de bestelling, inclusief de verzendkosten, terugbetalen mits alle voorwaarden van artikel 5 voldaan zijn. De kosten die gepaard gaan met de terugzending vallen ten laste van de Klant.

6.5 De Klant zal de bestelling niet kunnen herroepen indien het gaat om een bestelling van goederen op maat, zoals goederen vervaardigd volgens specificaties van de Klant of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

6.6 Copio raadt aan om gebruik te maken van een koerier bij het retourneren van een bestelling, opdat de Klant de terugzending kan volgen via een Track and Trace-nummer. Copio is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de terugzending en zal desgevallend niet gehouden zijn tot terugbetaling.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1 Elk protest dient per aangetekende brief aan Copio te worden bezorgd binnen een termijn van acht kalenderdagen met een gedetailleerde omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee de desbetreffende goederen of diensten zijn gefactureerd. Bij gebreke aan tijdig protest worden de goederen en/of de diensten geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Copio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van grove fouten, bedrog of opzet. Copio is in geen geval aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade dewelke de Klant zou lijden ingevolge enige fout of nalatigheid van Copio.

8.2 De aansprakelijkheid van Copio met betrekking tot de aan de Klant geleverde goederen of diensten is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs ofwel het opnieuw leveren van de goederen of diensten, naar keuze van Copio. De totale aansprakelijkheid van Copio zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Copio werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval en kan evenmin meer bedragen dan de verzekerde bedragen conform de polis beroepsaansprakelijkheid van Copio.

8.3 Indien Copio diens contractuele verplichtingen niet zou nakomen, heeft de Klant het recht om, mits bewijs van de toerekenbare niet-naleving, een schadeloosstelling te eisen voor de directe schade dewelke het gevolg is van de niet-naleving van de contractuele verplichtingen.

8.4 Copio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek die haar oorzaak vindt in een fout van een derden dewelke niet door Copio werd aangesteld, waaronder deze van leveranciers, het postbedrijf, de webdesigner e.d.

Artikel 9. Garantie

B2C

9.1 De volgende bepalingen (i.e. artikel 9.2 t.e.m. artikel 9.5) zijn enkel van toepassing op Klanten die handelen in zijn hoedanigheid van consument in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.

9.2 Gebreken in de zin van artikel 1649bis e.v. B.W. kunnen slechts aanleiding geven tot aansprakelijkheid mits zij zich manifesteren binnen twee jaren na levering van de goederen en voor zover de Klant geen kennis had of redelijkerwijze op de hoogte diende te zijn van het gebrek.

9.3 Gebreken dienen op straffe van verval per gemotiveerde aangetekende brief aan Copio te worden gemeld binnen een termijn van twee maanden volgend op de vaststelling van het gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen. De Klant dient in diens aangetekend schrijven Copio een redelijke termijn van minimum dertig dagen te geven om de niet-betwiste gebreken te herstellen. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden. De niet-naleving van deze bepaling heeft het verval van de aansprakelijkheid tot gevolg.

9.4 Alle goederen zijn gewaarborgd gedurende twee jaar vanaf de leveringsdatum. Indien de levering werd uitgesteld door de Klant, zal de waarborgtermijn ten laatste drie maanden na de voorziene leveringsdatum aanvangen.

9.5 Copio verleent in geen enkel geval garantie bij gebreken, defecten of schade die het gevolg zijn van: normale slijtage, kleurverschillen ten gevolge van licht/onderhoud/…, gebrek aan onderhoud, e.d..

B2B

9.6 De volgende bepalingen (i.e. artikel 9.7 t.e.m. artikel 9.12) zijn enkel van toepassing op Klanten die handelen in zijn hoedanigheid van onderneming in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek Economisch Recht.

9.7 Ingevolge de ingebruikname van de geleverde goederen en/of diensten worden de goederen en/of diensten geacht onherroepelijk en integraal aanvaard te zijn en erkent de Klant onherroepelijk dat de goederen of diensten vrij zijn van enig zichtbaar gebrek of niet-conformiteit.

9.8 Zichtbare gebreken of niet-conforme leveringen dienen per kerende, en uiterlijk acht kalenderdagen na levering en/of uitvoering, per aangetekend schrijven ter kennis van Copio worden gebracht.

9.9 Verborgen gebreken kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheid wanneer het gebrek zich manifesteert binnen de twaalf maanden na de levering en/of uitvoering. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval per gemotiveerde aangetekende brief aan Copio te worden gemeld binnen een termijn van acht kalenderdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen, en in ieder geval niet later dan drie maanden na datum van levering van de diensten. De Klant dient in diens aangetekend schrijven Copio een redelijke termijn van minimum dertig dagen te geven om de niet-betwiste gebreken te herstellen. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden. De niet-naleving van deze bepaling heeft het verval van de aansprakelijkheid tot gevolg.

9.10 Vorderingen tot vrijwaring ingevolge verborgen gebreken in de zin van artikel 9.3 dienen te worden ingesteld binnen een korte tijd en steeds binnen een termijn van drie maanden na vaststelling van het gebrek. Elke ingreep, tussenkomst of wijziging doorgevoerd na de vaststelling van het gebrek door de Klant, maar vóór de tegensprekelijke vaststelling ervan met Copio, houdt van rechtswege een verval van verhaal in jegens Copio.

9.11 De garantie van Copio beperkt zich tot de garantie die door de respectievelijke fabrikanten en leveranciers van de goederen wordt geboden.

9.12 Copio verleent in geen enkel geval garantie bij gebreken, defecten of schade die het gevolg zijn van: normale slijtage, kleurverschillen ten gevolge van licht/onderhoud/…, gebrek aan onderhoud, e.d.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Copio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Onder “Overmacht” wordt onder andere verstaan ziekte of arbeidsongeschiktheid, stakingen, faillissement van een leverancier, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk, storing in de werking van de website, laattijdige levering of gebrek aan levering door de leverancier, pandemie en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Copio redelijkerwijze geen controle heeft, zonder dat Copio verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.

10.2 In geval van Overmacht is Copio, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, bevrijd van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

10.3 Gevallen van Overmacht verlenen Copio het recht de bestelling geheel of ten dele te annuleren zonder dat Copio verplicht kan worden tot het betalen van enige vergoeding.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders (hierna: “Intellectuele Eigendomsrechten”).

11.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op https://copio.be/ en de door Copio geleverde goederen en diensten behoren toe aan Copio of de respectievelijke licentiegevers. Ieder gebruik van de inhoud op https://copio.be/ en de door Copio geleverde goederen en diensten, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren ervan anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is ten strengste verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van Copio.

11.3 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de goederen en diensten die het voorwerp uitmaken van de bestelling tussen Copio en de Klant berusten bij en blijven exclusief eigendom van Copio. Copio blijft de eigenaar van alle teksten, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, modellen of andere documentatie beschikbaar gemaakt aan de Klant door Copio in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de bestelling.

11.4 De Klant verbindt zich er toe geen enkele daad te stellen die tot gevolg heeft of kan hebben dat de Intellectuele Eigendomsrechten van Copio geschaad worden of op enige andere wijze negatief worden beïnvloed.

Artikel 12. Nietigheid

12.1 Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemt Copio er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten van Copio.

13.2 Indien er zich een geschil voordoet met betrekking tot deze algemene voorwaarden kan de Klant zich richten tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr/) om het geschil buitengerechtelijk te regelen. Het gebruik van het ODR-systeem is noch voor de Klant, noch voor Copio verplicht.

13.3 Indien de Klant en Copio er niet in slagen het geschil buitengerechtelijk te regelen, zal het geschil beslecht worden door de bevoegde rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar Copio gevestigd is.